Thumbnails (adults of Nepticuloidea: Nepticulidae) Micropterigidae Pterophoridae

Nepticulidae Nepticulinae Trifurculini
Ectoedemia (Ectoedemia) subbimaculella