Pictures by Sotiria Giannakopoulou

Noctuidae Heliothis incarnata Larva
Noctuidae Heliothis incarnata Larva
Noctuidae Heliothis incarnata Larva (antepenultimate instar)
Noctuidae Heliothis incarnata Larva (antepenultimate instar)
Noctuidae Heliothis incarnata Larva (penultimate instar)