Pictures by Simona Gosi

Noctuidae Abrostola asclepiadis Larva